lördag 29 april 2017

Ojämställdhet är som ogräs...

... man måste hela tiden rensa!

Att jämställa ogräs med ojämställdhet är en av många tankar som jag bär med mig efter Centerkvinnornas Maktdagar i Uppsala. Orden, eller ordspråket, citerar jag från Sveriges mest uppskattade partiledare Annie Lööf.Hon hade som vanligt mycket klokskap att förmedla, som att Centerkvinnornas målmedvetna arbete för att öka jämställdheten i samhället verkligen behövs och att vi inte ska vara rädda för makt, eftersom det är ett redskap för förändring.

onsdag 26 april 2017

Katrineholm behöver en samhällsbyggnadsnämnd

Kommunens organisation kunde fungera mycket bättre, om vi införde en samhällsbyggnadsnämnd. Jag har lagt det förslaget i en motion. Idag var det dags för behandling av förslaget i kommunstyrelsen. Utan att skicka den vidare till berörda nämnder avfärdar Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) iden.

Så jag var tvungen att tillsammans med Sten Holmgren, som för dagen fick tjänstgöra, reservera mig mot beslutet. Även Joha Frondelius från Kristdemokraterna ställde sig bakom att motionen borde bifallas.

Så här skriver vi i reservationen:

"Motionen handlar om att bilda en samhällsbyggnadsnämnd för att förtydliga kommunens organisation så att nämndorganisationen motsvarar förvaltningsorganisationen. Vi har sett konsekvenserna av otydligheten, där en förvaltning ska betjäna tre nämnder. Vi har också sett ett demokratiskt underskott, när medborgarna har svårt att veta var de kan utkräva ansvar. Det finns dessutom en överhängande risk att viktiga framtidsinvesteringar aldrig blir föremål för en politisk diskussion, då de förminskas till en rad i en investeringsbudget.
Öppenhet och förankring är viktigt i en kommuns verksamhet. Vi anser att det är läge att förändra och förbättra den politiska organisationen genom att bilda en samhällsbyggnadsnämnd som i stort svarar mot samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Detta blir ännu mer aktuellt om den aviserade flytten av turismfrågorna genomförs.

Motionen har tyvärr endast beretts av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, som avfärdar motionens förslag med att organisationen är ”fastställd för innevarande mandatperiod”.

Förslaget får varken det nämndyttrande som det förtjänar genom att motionen behandlas av berörda nämnder – Bygg och miljönämnden och Service och tekniknämnden – eller någon intellektuellt hederlig argumentation som förklarar varför Skills farhågor, som framfördes 2011 och som föranledde motionen, inte är aktuella.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet."

Miljard till att kapa köernaDu behöver vara kärnfrisk, eller åtminstone inte diagnostiserat sjuk, för att inte ha råkat ut för svårigheten att komma fram till vården. Det är köer till och med för att komma fram via telefonen för att få prata med någon eller för att få en tid. Det är sjukt.

Centerpartiet har idag presenterat förslag för att kapa köerna och korta tiden från kontakt till vård.

Vi lägger en miljard årligen på att öka tillgängligheten genom att korta tiden från diagnos tills det man är frisk. Vi vill att den som är sjuk ska få träffa en läkare inom tre dagar och få den hjälp som behövs genom hela vårdkedjan.

Tillgänglighetsmiljarden går ut på att landstinget får en summa pengar om de kan erbjuda patienten tidig kontakt med läkare på vårdcentralen, vilket ska ske inom tre dagar. Det är en skärpning från de sju dagar som den nationella vårdgarantin är i dag.

tisdag 25 april 2017

Mycket ekonomi blir det

Denna vecka går i ekonomins tecken. Igår fattade kommunfullmäktige i Katrineholm beslut om kommunens bokslut, idag är det bolagsstämmor med KFAB och KIAB och imorgon sammanträder kommunstyrelsen och lägger fram planeringsförutsättningarna, de ramar som nämnderna ska planera sin verksamhet efter under kommande år.

Så här sa jag om bokslutet i debatten igår:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här blir en vecka med mycket ekonomi. Idag ska vi anta kommunens bokslut för 2016, imorgon är det bolagsstämma med KFAB och KIAB och på onsdag beslutar kommunstyrelsen om planeringsförutsättningarna för 2018 och framåt.

Det här är beslut som hänger ihop, om än kanske lite väl intensivt, när våren vill få en att göra annat än att fördjupa sig i siffror och bokstäver om vad som varit och det som kommer.

2016 gav ekonomiskt sett ett gott resultat. ”Nämnderna”, alltså verksamheten gav för första gången på mycket länge ett överskott. Visst har det skjutits till mer pengar till Socialnämnden och barnantalet har inte blivit fullt så stort som beräknat, tjänster har inte tillsatts och annat har kanske inte blivit gjort, men i stort är det mycket positivt att nämnderna har klarat ut sin verksamhet med de pengar som har avsatts till det.

Det finns dock mörka orosmoln. Det handlar om sjukfrånvaron, som är oacceptabelt hög. Det ger inte någon god bild av Katrineholms kommun som arbetsgivare. Det måste vara en prioriterad uppgift att jobba med detta.

Ett annat mörkt moln är äldreomsorgen.

Vi har sett nyhetsinslag om äldres risk för undernäring.

I bokslutet står det: ”Mätningarna under 2016 visar att ungefär hälften av brukarna som fått en riskbedömning bedöms ha risk för undernäring, av kvinnorna är det en något högre andel än av männen.” Vad betyder det egentligen? Har alla brukare ingått i mätningen? Eller är det de som ligger i farozonen – vilka de nu är – som har riskbedömts och av dem så har hälften bedömts ha risk för undernäring? Det som är tydligast i texten är att det är kvinnor som är mer drabbade än män.

Oavsett vilket, så anser Centerpartiet att det är ett underbetyg för kommunens vård och omsorg med undernärda brukare. Det kan aldrig vara god omvårdnad att de äldre som kommunen har ansvar för är undernärda. Här måste det till en förändring.
Även hemtjänsten är ekonomiskt sett ett sorgebarn. Centerpartiet har lagt förslag om att införa reserver för att möta oförutsägbara förändringar inom hemtjänsten. Det har inte majoriteten velat lyssna till. Visst kan underskottet inom kommunens hemtjänst handla om arbetssättet, om teknik och praktik och om organisation, men det kan också bero på att verksamheten förändras under året på ett sätt som inte går att förutsäga, exempelvis när vårdtyngden ökar och det krävs dubbelbemanning. Med reserver går detta att möta.
Vi måste satsa på våra äldre och Centerpartiet kommer att visa på det i de planeringsförutsättningar som vi presenterar inför kommunstyrelsens beslut på onsdag.

Imorgon är det som jag tidigare sagt bolagsstämmor för KFAB och KIAB. Kommunrevisor Marita Bengtsson noterar i revisionsberättelsen till bolagen att de ”delade affärerna”, Shared Business, fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Det har gått fyra år sedan de delade affärerna, där bolagen köper administrativa tjänster av kommunen, skulle vara fullt införda, och fortfarande finns det så stora brister att bolagets lekmannarevisor finner det angeläget att notera detta? Det här infördes för att skapa ekonomiska fördelar, som aldrig tycks infrias. Dags att göra om och göra rätt!

Centerpartiet noterar att kommunens investerings- och exploateringsbudget är omfattande. De investeringar som görs medför en årlig kostnad i avskrivningar.

Av årsredovisningen framgår att kommunen använde 58 procent av de budgeterade medlen. Det är en allt för stor avvikelse, anser Centerpartiet. Genomsnittet bland Sveriges kommuner ligger på 80 procent av det budgeterade beloppet. Katrineholms kommun borde dels dra ner på investeringarna inför de stora investeringar som väntar i nya skolor och nytt äldreboende och ha en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka investeringar som verkligen behövs och som kommer att genomföras under året. Centerpartiet ställer sig därför inte bakom den ombudgetering som föreslås av majoriteten.

Centerpartiet yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna ett och två och avslag på tredje punkten angående ombudgetering till förmån för de investeringar och exploateringar som Centerpartiet föreslagit i budget för 2016.
Det är alltså samma yrkande som finns i reservationen i handlingarna."

Vi vill visa huskurage

Katrineholms kommun ska ta initiativ för att sprida metoden Huskurage i kommunens bostadsbolag och till andra fastighetsägare för att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Det förslaget lade jag och Anita Karlsson i en motion som kommunfullmäktige igår skickade vidare för beredning.

Så här lyder förslaget i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm

Om införande av Huskurage

Varje år dör 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid och i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av våra fyra jämställdhetspolitiska mål. Det handlar dock inte enbart om mål, det handlar också om att rädda liv och förhindra skador.
Förutom det våld som vuxna utövar mot andra vuxna beräknar Rädda Barnen att vart tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet och bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Det behövs att vi alla sätter gränser och visar kurage.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.
Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna och våga agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg då någon far illa. Det hela är alltså att visa civilkurage, i husen där vi bor. En viktig form av grannsamverkan.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en sammanställning av aktiva handlingar, som att knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och att ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.

Centerpartiet i Katrineholms kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och införandet av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Vi yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Katrineholm 20 april 2017

Inger Fredriksson Anita Karlsson

Huskurage i radion

Igår morse pratade jag om huskurage i lokalradion. Här kan du höra inslaget igen.

lördag 22 april 2017

"Det blir bäst, för så har vi bestämt"

Att vara i opposition är ibland tröstlöst. Vi lägger förslag, de kan vara hur bra som helst, men eftersom de kommer från "fel håll" så avslås de.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen i Katrineholm. På dagordningen finns en rad motioner som det ska fattas beslut om. Två av dem handlar om hur kommunen är organiserad. Den ena är gemensam från oppositionen och handlar om att nämndorganisationen ska vara klar före valet, liksom hur uppdragen ska arvoderas, och att kommunen därför ska tillsätta en arvodeskommitté som ska titta på det.

Svaret på detta ganska logiska krav, att man gör upp om spelreglerna innan matchen börjar, avfärdas av Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) med "det är redan bestämt".

Samma argument drabbar även den motion jag och Centerpartiet har lagt om att omorganisera så att Bygg- och miljönämnden blir en samhällsbyggnadsnämnd som får ansvar för samhällsbyggnadsförvaltningens frågor. "Det är redan bestämt"-svaret som gäller även här.

Och det tycker jag är trist att frågan inte fått en mer seriös beredning. Några för- och nackdelar kunde väl ändå letats fram? För det är inte ovanligt att det i andra kommuner finns samhällsbyggnadsnämnder.

torsdag 20 april 2017

En vecka för viktiga möten

Vissa veckor är mer intensiva än andra. Den här är en sådan. Igår var det årsstämma med Sparbanken Sörmland. De som har följt banken i media förstår säkert att det inte var någon vanlig stämma. Det var egentligen allt annat än vanligt. Bankens verksamhet mot kunder har fungerat som den ska, men bankledningen - styrelsen och framförallt dess förre VD - har inte handlat som ansvarsfulla personer, utan agerat slösaktigt med bankens medel. Därför var revisionsberättelsen och hela årsberättelsen något helt annat än vad som är brukligt och årsstämmans beslut blev också att endast delar av styrelsen kunde få den sedvanliga ansvarsfriheten.

Vi som är huvudmän ser allvaret i vårt uppdrag att representera kunderna och den bygd där banken verkar.

Ikväll fortsätter mötesveckan med ett partimöte med Polis-tema. Det var beslutat långt innan den tragiska händelsen i Stockholm.

Imorgon väntar ett nytt framträdande för Klöver dam, så veckan är verkligen fulltecknad, utöver allt som ska uträttas. Men det är väl så det ska vara, om man är en folkrörelsemänniska.

Fin film om biskopen

Sveriges Television visade i helgen filmen En biskop flyttar in. Missade du den, så se den gärna på svtplay.

Jag tittade och tittade och tänkte att jag nog kunde ha varit med på något hörn, eftersom det var filminslag såväl från biskopsmottagningen som från en prästvigning, där jag var gäst.

Men det var onekligen en trevlig film, som ger en tydlig bild av dagens biskop i Strängnäs stift.

måndag 10 april 2017

Polisfrågan i hetluften

För ungefär en månad sedan Centerpartiet i Katrineholm planerade för att ordna ett temamöte om Polisen. Aldrig visste vi då att frågan skulle ställas på högkant. Fredagens händelse i Stockholm visar att Polisen agerar som den ska när den ska. Det kan förstås alltid bli bättre. Ingen organisation är fullkomlig, men vi har sett att Polisen har gjort sitt jobb och har dessutom hyllats för sina insatser.

På torsdag om en vecka ska vi få svar på hur den lokala Polisen arbetar. Hoppas att det kan få många att sluta upp. Mötesfriheten är ju en del av vår demokrati.

söndag 9 april 2017

Ola Salo gjorde Katrineholmsgalan

Det kändes lite konstigt att gå på Katrineholmsgala efter det som hände i fredags eftermiddag, men händelsen togs upp på ett fint sätt och inriktningen måste vara att det är livet som går vidare och som inte får tas över av förlamande rädslor. Då har det onda vunnit över alla goda krafter.

Årets Katrineholmsgala var den 15:e i ordningen. Jag har inte varit med på riktigt alla. När min pappa hade dött kändes det inte angeläget att försöka fira och när jag var i riksdagen, med Sten Holmgren som vikarie, var det mer naturligt att han tog min plats.

Varje gala är unik. I år var det också ett firande av Katrineholms 100 år. Publiken var på, men hade inte Ola Salo gjort sitt jobb och mer därtill, så hade det varit ytterligare en gala att lägga till handlingarna. Vilken energi han utstrålade! Han var högt och lågt, lät publiken sjunga med, lät oss få ett extranummer utan att klaga mer än att det skulle komma på skatten, eftersom han bara var kontrakterad för ett visst antal låtar... Men då drabbar det ju hans egen svärmor och det kan jag aldrig tro att hon tolererar.